اهداف و چشم انداز

  • کمک به سیاستمداران، تصمیم گیران و برنامه ­ریزان حوزه کشاورزی و روستا از طریق انتشار یافته ­های پژوهش ­های کاربردی
  • ارائه پیشنهادها و راهکارهای کاربردی و عملیاتی منبعث از پژوهش ­های انجام‌شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینة مسائل اقتصاد کشاورزی و روستایی
  • تشویق و ترغیب انجام پژوهش­ های کاربردی و مبتنی بر نیاز در حوزه اقتصادکشاورزی و روستایی در کشور
  • ایجاد فضای نقد علمی سیاست ­های مرتبط با اقتصاد کشاورزی و اقتصاد روستایی بر اساس یافته ­های پژوهشی