درباره نشریه

مؤسسه پژوهش‌های برنامه ­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با همکاری انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران در سال 1400 در راستای انتشار نتایج و یافته ­های عملیاتی و کاربردی پژوهش ­های انجام شده در حوزه ­های اقتصاد کشاورزی و روستایی و به منظور استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی و پژوهشی پژوهشگران داخل و خارج از موسسه، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و روستایی را بنیان نهادند. پروانه انتشار این نشریه ‌به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 مجلس شورای اسلامی، با شماره ثبت 91290 مورخ 27/10/1400 صادر گردیده است.