دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران براساس شاخص جهانی نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

محمود حاجی رحیمی


ارزیابی اقتصادی نانو ذرات در گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه شیرین بیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30490/etr.2024.363177.1006

مرجان آهنگرزاده