اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی کیانی راد

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

a.kianiradagri-peri.ac.ir
0000-0002-9295-7613

h-index: 3  

سردبیر

سید صفدر حسینی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

hoseiniut.ac.ir
0000-0002-1506-0810

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

ناصر شاهنوشی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushium.ac.ir
0000-0001-6903-8910

h-index: 2  

سعید یزدانی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

syazdaniut.ac.ir
0000-0001-7691-1466

h-index: 6  

سید صفدر حسینی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

hoseiniut.ac.ir
0000-0002-1506-0810

h-index: 6  

مجتبی پالوج

مدیریت استراتژیک دانشیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

mpalouj1404gmail.com

امید گیلان پور

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی مؤسسه پژوهش ‏های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

omid.gilanpourgmail.com
0000-0000-0000-0000

h-index: 1  

مهدی کاظم نژاد

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‏ های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

kazemnejadgmail.com

سید مجتبی مجاوریان

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mmojaveriansanru.ac.ir

حمید امیرنژاد

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

h.amirnejadsanru.ac.ir

محمدرضا زارع مهرجردی

اقتصاد کشاورزی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

zareuk.ac.ir

حسین مهرابی بشرآبادی

اقتصاد کشاورزی استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

hmehrabiuk.ac.ir
0000-0002-6169-8081